Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, w 2021 r. planowana jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych instalacjach, dzięki której zakłada się powstanie instalacji wykorzystujących:

– energię wiatru na lądzie (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) –
300 MW / 23 790 000 MWh,
– energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej
niż 1 MW) – 700 MW / 23 790 000 MWh,
– energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 1 MW) – 1000 MW / 14 700 000 MWh,
– hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
– hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 10
MW,
– biogaz rolniczy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
– biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków
do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 1 MW) – łącznie 10 MW,
– biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy (o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej większej niż 1 MW) – 100 MW.

Projekt rozporządzenia zakłada wartość równą „0” dla maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w istniejących oraz zmodernizowanych instalacjach odnawialnego źródła energii.

Więcej