14 stycznia br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane podstawowe informacje dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał br., organem odpowiedzialnym za przedłożenie jest Ministerstwo Klimatu.

W projekcie wskazano, iż do zadań Pełnomocnika należeć będzie:

1) koordynacja działań mających na celu:
a) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, biopłynów, biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie oraz paliw alternatywnych,
b) rozwój elektromobilności i magazynowania energii,
c) poprawę efektywności energetycznej;
2) opracowywanie propozycji działań prowadzących do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużytych, w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu, a także wykorzystania zasobów geotermalnych;
3) identyfikowanie i analizowanie istniejących barier ograniczających rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przedstawianie propozycji ich zniesienia;
4) opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym na potrzeby transportu niskoemisyjnego oraz elektromobilności, realizujących zamierzenia i plany określone w polityce energetycznej państwa;
5) analizowanie kierunków rozwoju i podejmowanie działań w obszarze wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów;
6) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych;
7) wydawanie, w porozumieniu z Ministrem Klimatu, rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektów i przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii;
8) opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, przygotowywanych przez organy administracji rządowej.

W ocenie projektodawcy jedynie szerokie określenie zadań Pełnomocnika może przynieść zakładane i oczekiwane rezultaty, przyczyniając się tym samym do zwiększenia dynamiki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii w wykazie prac RM