1 stycznia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Jest to jeden z kluczowych elementów nowej struktury rynku energii elektrycznej, uzgodnionej w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich europejczyków”.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Komisję Europejską, rozporządzenie ustanawia podstawowe zasady funkcjonowania europejskiego rynku energii elektrycznej, pozwalając na intensyfikację integracji rynków krajowych i zwiększenie zdolności do handlu transgranicznego. Rozporządzenie zawiera zasady koordynacji i ściślejszej współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych, poprawiając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Jednym z istotnych aspektów unijnego rozporządzenia jest uregulowanie kwestii tzw. redysponowania, rozumianego, jako środek, w tym ograniczanie wytwarzania, aktywowany przez jednego lub większą liczbę operatorów systemów przesyłowych lub operatorów systemów dystrybucyjnych, i polegający na zmianie schematu wytwarzania, obciążenia, lub obu, aby zmodyfikować przepływy fizyczne w systemie przesyłowym i zmniejszyć fizyczne ograniczenia przesyłowe lub w inny sposób zapewnić bezpieczeństwo systemu.

Zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia, w przypadku zastosowania redysponowania, które nie opiera się na zasadach rynkowych, takie redysponowanie podlega rekompensacie finansowej wypłacanej przez operatora systemu, który wydał polecenie redysponowania, na rzecz operatora objętej redysponowaniem jednostki wytwarzania, magazynowania energii lub odpowiedzi odbioru, z wyjątkiem wytwórców, którzy zaakceptowali umowę przyłączeniową niegwarantującą niezawodnych dostaw energii.

Komunikat Komisji Europejskiej