Rozporządzenie Rady ustanawiające ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej

  • Reading time:2 mins read

Komisja Europejska przedstawiła projekt Rozporządzenia Rady ustanawiającego ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, które ma na celu przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii. Rozporządzenie będzie obowiązywać przez jeden rok i obejmie czas niezbędny do przyjęcia i dokonania transpozycji do prawa krajowego.

Komisja proponuje maksymalny termin jednego miesiąca w odniesieniu do procesu wydawania pozwoleń na urządzenia wykorzystujące energię słoneczną wraz z powiązanymi z nimi położonymi na tym samym obszarze magazynami i podłączeniami do sieci, jeżeli urządzenia te nie są zainstalowane na podłożu naturalnym. Proponowane rozporządzenie Rady zwalnia również te instalacje z konieczności przeprowadzania niektórych ocen oddziaływania na środowisko.

Wniosek usprawnia proces wydawania pozwoleń na projekty dotyczące rozbudowy elektrowni wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych poprzez objęcie wszystkich istotnych ocen środowiskowych nowym maksymalnym terminem sześciu miesięcy. We wniosku określono również, że oceny oddziaływania na środowisko powinny ograniczać się do oceny potencjalnego wpływu zmiany lub rozbudowy w porównaniu z pierwotnym przedsięwzięciem. Ponadto we wniosku przewidziano uproszczoną procedurę dla przyłączenia do sieci w przypadkach, gdy rozbudowa elektrowni nie przekracza 15 proc. wzrostu całkowitej zdolności przesyłowej w porównaniu z pierwotnym projektem.

Komunikat Komisji Europejskiej