Rada Ministrów 31 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym przyjęła projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r (numer wykazu RCL RD27). Informacja została opublikowana w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zaktualizowana wersja projektu rozporządzenia

Rozporządzenie zostało skierowane do podpisu Prezesa Rady Ministrów, znaczącej modyfikacji uległy wartości przewidziane m.in. dla:

PV i wiatr > 1 MW – 46 290 000 MWh o wartości 14 015 850 000 zł (wcześniejsze wartości: 14 700 000 MWh o wartości 5 365 500 000 zł)

PV i wiatr < 1 MW - 11 760 000 MWh o wartości 4 527 600 000 zł (wcześniejsze wartości: 7 350 000 MWh o wartości 2 829 750 000 zł)

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, planowana jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych instalacjach, dzięki której planowane jest powstanie instalacji wykorzystujących:

– energię wiatru na lądzie (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 800 MW,
– energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 700 MW,
– energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 800 MW,
– hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
– hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 10 MW,
– biogaz rolniczy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
– biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – łącznie 10 MW,
– biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 100 MW.

Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia przez Radę Ministrów jeszcze w ubiegłym roku, umożliwi przeprowadzenie aukcji w 2020 r. zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii bez konieczności zawarcia przedmiotowych ilości i wartości energii elektrycznej w przepisach przejściowych kolejnej nowelizacji tej ustawy. Powyższe rozporządzenie może podlegać ewentualnej nowelizacji w roku 2020.