W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane cztery rozporządzenia wykonawcze do ustawy o działach administracji rządowej, określające szczegółowy zakres kompetencji Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Klimatu oraz zmieniające organizacyjną strukturę kierowanych przez nich resortów.

Minister Aktywów Państwowych będzie odpowiedzialny za działy (rozporządzenie wykonawcze):

1) aktywa państwowe (obejmuje sprawy dotyczące m.in. gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa),

2) gospodarka złożami kopalin (obejmuje sprawy dotyczące m.in. nadzoru nad podmiotami gospodarczymi prowadzącymi eksploatację zasobów kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów i węgla kamiennego oraz brunatnego, w tym uzgadniania polityki koncesyjnej i udzielania koncesji z ministrem właściwym do spraw środowiska w sprawach surowców energetycznych, nadzoru nad wydobywaniem kopalin ze złóż).

Minister Klimatu będzie odpowiedzialny za działy (rozporządzenie wykonawcze):

1) energia (obejmuje sprawy m.in. polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej,rynków energii, surowców energetycznych i paliw, efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze),

2) klimat (obejmuje sprawy m.in. udziałów w kształtowaniu polityki klimatycznej, w tym w ramach Unii Europejskiej, w szczególności w negocjacjach dotyczących polityki międzynarodowej w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju, wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej).

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie przekształcenia resortów, komórki organizacyjne obsługujące sprawy działu energia oraz właściwi pracownicy zostaną wyłączeni z Ministerstwa Aktywów Państwowych i włączeni do Ministerstwa Klimatu.

Powyższe zmiany są zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, zgodnie z którymi dział energia miał zostać przeniesiony do Ministerstwa Klimatu.