Dnia 19 listopada br. w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określające zakres działania Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Klimatu.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych

1. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) energia;

2) gospodarka złożami kopalin.

3. Minister jest dysponentem części 47 i 48 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Aktywów Państwowych.

5. Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Klimatu, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej – środowisko.

3. Minister jest dysponentem części 41 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; Główny Inspektor Ochrony Środowiska; Prezes Państwowej Agencji Atomistyki).

Obydwa rozporządzenia weszły w życie z mocą od 15 listopada br.

Jednocześnie w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia, zgodnie z którymi zmienia się nazwę „Ministerstwo Energii” na „Ministerstwo Aktywów Państwowych”, oraz „Ministerstwo Środowiska” na „Ministerstwo Klimatu”.

Te rozporządzenia również weszły w życie z mocą od 15 listopada br.

Więcej informacji na temat możliwych dalszych zmian kompetencyjnych na portalu wysokienapiecie.pl