Sejm w dniu 29 września 2022 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy nr 2634), przedłożoną przez Minister Klimatu i Środowiska.

Projekt przewiduje:

  • zniesienie tzw. obliga giełdowego, które stanowi o obowiązku handlu energią elektryczną przez giełdę energii. Obowiązek ten dotyczy obecnie przede wszystkim wytwórców energii elektrycznej z węgla i gazu.
  • zaostrzenie kar za stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne praktyk niedozwolonych polegających m.in. na manipulacji rynkowej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.