Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy OZE (UC99)

  • Reading time:2 mins read

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu RCL UC99), przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Projekt przewiduje m.in. następujące zmiany:

  • Rozszerzenie systemu gwarancji pochodzenia o nowe nośniki energii: energię ciepła i chłodu oraz gaz z odnawialnych źródeł energii; wprowadza się również przepisy umożliwiające przystąpienie Urzędu Regulacji Energetyki do stowarzyszenia zrzeszającego organy wydające gwarancję pochodzenia Association of Issuing Bodies.
  • Zwiększenie wolumenów aukcyjnych dla morskich farm wiatrowych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031.
  • Uregulowanie zasad zawierania umów PPA (Więcej)
  • Utworzony zostanie Krajowy Punkt Kontaktowy OZE dla inwestorów.
  • Wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie.
  • Wprowadzone zostaną usprawnienia dla klastrów energii, czyli porozumień działających lokalnie podmiotów, które organizują się, aby dla dobra członków swej społeczności wytwarzać, dystrybuować i magazynować energię elektryczną na własne potrzeby.
  • Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także ciepła odpadowego.

Komunikat Rady Ministrów

Więcej na gramwzielone.pl