Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2022 r. Pan Włodzimierz Ehrenhalt, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej został powołany przez Panią Minister Annę Moskwa na członka Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki.

Rada jako ciało doradcze Ministra została powołana w celu zapewnienia dynamicznego rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce.

W ramach Rady Koordynacyjnej zostały utworzone cztery grupy robocze :

  • Grupa robocza nr 1 rozwoju krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych, przewodniczącym grupy został Pan Andrzej Kaźmierski , Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
  • Grupa robocza Nr. 2 rozwoju nowych segmentów fotowoltaiki, przewodniczącą została Pani Irena Gajewska, Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.
  • Grupa robocza Nr. 3 identyfikowania barier rozwoju rynku PV oraz propozycji ich zniesienia, przewodniczącym został Pan Włodzimierz Ehrenhalt , wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.
  • Grupa robocza Nr. 4 rozwiązań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie fotowoltaiki, przewodniczącym został Pan Profesor Konstanty Marszałek , Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Praca Rady może przełożyć się na dynamiczny rozwój całego sektora fotowoltaiki i przynieść wymierne korzyści członkom Stowarzyszenia. Poprzez uczestnictwo w grupie trzeciej Pan Włodzimierz Ehrenhalt będzie miał wpływ na kreowanie korzystnych dla branży regulacji, jak również bieżący przegląd wszelkich działań w obszarze energetyki solarnej.

Stowarzyszenie chciałoby brać czynny udział w tworzeniu nowej, zielonej rzeczywistości w naszym kraju. Zwracamy się z prośbą o współpracę, definiowanie wszelkich problemów z jakimi spotykają się Państwo w realizacji swoich zadań inwestycyjnych, operacyjnych czy ekonomicznych.

Poprzez pracę w Radzie Konsultacyjnej będziemy starali się usuwać bariery rozwojowe segmentu fotowoltaiki, ale będziemy także wskazywać pozytywne rozwiązania dla całego sektora źródeł odnawialnych. Za jedno ze szczególnie ważnych zadań uznajemy ustanowienie właściwych przepisów umożliwiających wspólny przyłączanie odnawialnych źródeł hybrydowych (cable pooling)

Proponujemy zorganizowanie spotkania z Panem Włodzimierzem Ehrenhaltem w tematyce związanej z pracą Rady, tak abyśmy jako Stowarzyszenie mogli zdefiniować jak najszybciej podstawowe najpilniejsze zadania usuwające bariery rozwojowe sektora.