W związku z zagrożeniem COVID-19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że dopuszczają składanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej w sposób elektroniczny.

Jak informują PSE wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien być przygotowany na wzorze dostępnym na stronie operatora, a wymagane załączniki powinny być przygotowane w formie dokumentów Word (doc/docx), edytowalnych dokumentów PDF lub skanów dokumentów w postaci jednego pliku PDF.

Wszystkie pliki powinny być opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, złożonymi zgodnie z reprezentacją wnioskodawcy w formie podpisów wewnętrznych i wysłane na wskazany przez operatora adres e-mail. Za datę wpłynięcia dokumentów będzie uznawana datę wpłynięcia wszystkich plików na skrzynkę pocztową operatora.

PSE message