W dniu 9 lipca br. opublikowano projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sprzedaży aukcyjnej w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komisja Europejska rozpoczyna czterotygodniowy okres zbierania informacji zwrotnych od zainteresowanych stron.

Od 2012 r. kilka miliardów uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) zostało sprzedanych na regularnych aukcjach zgodnie z dyrektywą ETS 2003/87/WE i rozporządzeniem o sprzedaży na aukcji ETS (UE) nr 1031/2010.

W następstwie przeglądu dyrektywy w sprawie ETS zakończonego w 2018 r. rozporządzenie o sprzedaży na aukcji ETS musi zostać odpowiednio zmienione w celu uwzględnienia nowych zasad i elementów czwartego etapu EU ETS (2021-2030). Dotyczy to między innymi zasad umożliwiających Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) pełnienie funkcji prowadzącego aukcje uprawnień dla Funduszu Innowacji i Modernizacji na wspólnej platformie aukcyjnej.

Konieczna jest również zmiana rozporządzenia o sprzedaży uprawnień do emisji w drodze licytacji w ramach ETS, ponieważ od początku 2018 r. uprawnienia do emisji są klasyfikowane jako instrumenty finansowe na mocy europejskiego rozporządzenia finansowego.

Ponadto doświadczenia z pierwszych sześciu lat sprzedaży na aukcji w trzecim etapie EU ETS (2013-2020) pokazały, że niektóre aspekty zasad sprzedaży na aukcji powinny zostać uproszczone lub udoskonalone.

Komisja zamierza przyjąć projekt aktu delegowanego po upływie czterotygodniowego okresu informacji zwrotnych od zainteresowanych stron, a następnie przedłożyć go Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Zgodnie ze standardowymi procedurami rozporządzenie zostanie następnie opublikowane i wejdzie w życie w ciągu dwóch miesięcy, pod warunkiem, że nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia.

Więcej