Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduję likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i przejęcie funkcji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamiast FNT miałoby działać tzw. wieloletnie zobowiązanie FNT w ramach NFOŚ.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu utworzono w czerwcu 2018 r., wprowadzając jednocześnie tzw. opłatę emisyjną od paliw. Fundusz, korzystając z 15 proc. części wypływ z opłaty miał finansować projekty na rzecz ekologicznego transportu.

Jak stwierdza się w uzasadnieniu, obecny system dysponowania i zarządzania FNT przewiduje współdziałanie operacyjne aż trzech podmiotów. Główne decyzje podejmuje Minister Klimatu, zadania związane z bieżącym zarządzaniem Funduszem są wykonywane przez NFOŚiGW, a obsługę bankową prowadzi BGK. Zgodnie z uzasadnieniem projektu: zmiany, w tym likwidacja FNT, mają na celu uproszczenie, ograniczenie biurokracji i przyspieszenie publicznego finansowania rozwoju transportu niskoemisyjnego.

Projektowana ustawa likwiduje zatem FNT, a w jego miejsce tworzy nowe zobowiązanie wieloletnie NFOŚiGW”, które – jak podkreślają wnioskodawcy – koresponduje z działaniami podjętymi przez NFOŚiGW w celu dofinansowania OZE i efektywności energetycznej. Likwidacja FNT i utworzenie zobowiązania wieloletniego FNT pozwoli na przenoszenie środków między oboma zobowiązaniami, celem zapewnienia jak najefektywniejszego finansowania priorytetowych celów środowiskowych – podkreślają wnioskodawcy.

W projekcie określa się nowe zasady podziału wpływów z opłaty emisyjnej. W 95 proc. stanowić ma ona przychód NFOŚiGW, wy tym 80 proc. – tak jak obecnie – to przychód zobowiązanie wieloletniego „przeciwdziałanie emisjom”, a w 15 proc. przychód zobowiązania wieloletniego FNT. Pozostałe 5 proc. ma stanowić przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Projekt Ustawy

Więcej informacji