Wczoraj, tj. w dniu 1 grudnia 2022 r. Sejmu uchwalił Rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Projekt w zasadniczej części odnosi się do kwestii związanych z ochroną odbiorców paliw gazowych. Jednocześnie jednak zawiera szereg istotnych zmian regulacyjnych dotyczących sektora odnawialnych źródeł energii.

Wydłużenie terminów aukcyjnych

Art. 40 projektu ustawy przewiduje modyfikację ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o o odnawialnych źródłach energii, wydłużając termin możliwego do uzyskania przedłużenia spełnienia zobowiązań w ramach systemu aukcyjnego (art. 79a ust. 1 uOZE) oraz FiT i FiP (art. 70ba ust. 1), z dotychczasowych 12 miesięcy do 18 miesięcy.

Dodatkowo, projekt modyfikuje art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a oraz art. 74 ust. 1 ustawy OZE, wydłużając dla instalacji fotowoltaicznych z 24 miesięcy do 33 miesięcy termin na wprowadzenie i sprzedaż pierwszej energii elektrycznej oraz maksymalny wiek urządzeń w ramach systemu aukcyjnego.

Morska energetyka wiatrowa

Ponadto, projekt modyfikuje zapisy ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, dodając w ramach art. 10 ust. 4 oraz art. 38 ust. 5 zapisy dotyczące uwzględniania waloryzacji.

Dodatkowo, wprowadza się w ramach zmian do art. 40 (ust. 10a – 10g) możliwość rozliczania części kwoty przeznaczonej na pokrycie ujemnego salda w euro.

Mechanizm limitu ceny

Dodatkowo, w ramach zmian do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku dokonuje się modyfikacji art. 22 pkt 1, zgodnie z którą mechanizmu limitu ceny nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej wytwarzających energię elektryczną w jednostce wytwórczej o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW lub o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 3 MW, w przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej posiada więcej niż jedną jednostkę wytwórczą, przy czym moc zainstalowana elektryczna żadnej z tych jednostek jest nie większa niż 1 MW.