15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Konsultacje publiczne projektu potrwają do 29 maja.

Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartego w art. 9 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne upoważnienia.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w upoważnieniu ustawowym, przy określeniu ww. elementów wzięto pod uwagę potrzebę zwiększenia udziału energii elektrycznej z mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej w bilansie energetycznym państwa, bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, oraz wymagania w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

  • Celem Aktu wykonawczego, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, jest określenie technicznych wymagań oraz trybu przyłączania do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji.
  • Rekomendowanym rozwiązaniem jest określenie na poziomie rozporządzenia wymagań technicznych w zakresie przyłączania mikroinstalacji oraz wzoru zgłoszenia mikroinstalacji.
  • Usunięcie zidentyfikowanych barier formalnych oraz usprawnienie organizacji pracy przy montażu i przyłączaniu do sieci mikroinstalacji.

Zasadniczym celem rozporządzenia jest redukcja i uproszczenie formalności związanych z przyłączaniem mikroinstalacji, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym