15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 29 maja br.

Zgodnie z uzasadnieniem, rozporządzenie jest realizacją zawartego w art. 38c ust. 14 ustawy z  dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii upoważnienia ustawowego, które nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu obowiązek określenia:

  • Szczegółowego zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii,
  • Szczegółowego sposobu dokonywania rozliczeń, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków;
  • Szczegółowego zakresu oraz sposobu udostępnienia danych pomiarowych, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a spółdzielnią energetyczną;
  • Szczegółowego podmiotowego zakresu spółdzielni energetycznej.

Zgodnie z zawartymi w upoważnieniu wytycznymi przy określeniu ww. elementów wzięto pod uwagę potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń oraz ochronę interesów spółdzielni energetycznych, a także bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

Rozporządzenie ma na celu uszczegółowienie obowiązujących przepisów ustawowych, rozwianie wątpliwości interpretacyjnych, a tym samym rozbieżności w ich stosowaniu, jak również wykaz sytuacji, które okazały się problemowe w praktyce. Ponadto, rozporządzenie wykonuje delegację ustawową w zakresie udostępniania i przekazywania danych pomiarowych w celu zapewnienia transparentności całego procesu obsługi zarówno spółdzielni energetycznej będącej wytwórcą lub odbiorcą energii elektrycznej jak i wszystkich wytwórców i odbiorców energii będących członkami danej spółdzielni energetycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych