15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej. Tego samego dnia projekt został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 29 maja.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Klimatu, jednym z kluczowych elementów regulacji jest przyjęcie wektorowej metody bilansowania. Analogiczne rozwiązania zastosowano w odniesieniu do spółdzielni energetycznych, dzięki czemu resort klimatu oczekuje, że spółdzielnie energetyczne staną się atrakcyjnym sposobem budowy lokalnej energetyki.

Zgodnie z uzasadnieniem Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartego w art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284 i 568), zwanej dalej „ustawą”, upoważnienia, które nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu obowiązek określenia:

  • Szczegółowego zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych pomiarowych,
  • Szczegółowego sposobu dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej, z uwzględnieniem rodzaju taryfy stosowanej przez prosumenta energii odnawialnej;
  • Szczegółowego zakresu oraz sposobu udostępnienia danych pomiarowych, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej.

Zgodnie z zawartymi w upoważnieniu wytycznymi przy określeniu ww. elementów wzięto pod uwagę potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej oraz ochronę ich interesów, a także bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

Rozporządzenie ma na celu uszczegółowienie obowiązujących przepisów ustawowych, rozwianie wątpliwości interpretacyjnych, a tym samym rozbieżności w ich stosowaniu, jak również doprecyzowanie sytuacji, które okazały się problemowe w praktyce. Ponadto, rozporządzenie wykonuje delegację ustawową w zakresie udostępniania i przekazywania danych pomiarowych w celu zapewnienia transparentności całego procesu obsługi prosumentów energii odnawialnej.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej