We wtorek 19 lutego br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wyodrębnia dwa nowe działy administracji rządowej: klimat oraz aktywa państwowe. Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, wyodrębnienie działu „klimat” ma na celu umożliwienie skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej. Wyodrębnienie działu aktywa państwowe podyktowane jest natomiast potrzebą zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa.Konsekwencją wyodrębnienia działu administracji „klimat” jest dokonanie zmian w zakresie spraw objętych działami „energia” i „środowisko” oraz instytucji nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.Zgodnie z ustawą minister aktywów państwowych będzie miał kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. „Koncentracja kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa pozwoli na zwiększenie spójności działań podejmowanych w tych obszarach” – napisano w uzasadnieniu.

Natomiast w kompetencjach ministra klimatu będzie wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochronę i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarka odpadami, a także efektywność energetyczna oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.