W dniu 23 sierpnia br., na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (URE) została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 61/2019, która zawiera średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Więcej