Główne założenia projektu:

  • zmiana definicji pojęcia „elektrownia wiatrowa” zwartego w art. 2 pkt 1 Ustawy. Proponuje się, aby elektrownię wiatrową stanowiła budowla w rozumieniu przepisów prawa budowanego, składająca się z fundamentu i wieży, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365),
  • zmiana przepisu art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie minimalnej odległości budynków mieszkalnych oraz obiektów chronionych. Proponuje się aby odległość pomiędzy elektrownią wiatrową a ww. obiektami wynosiła co najmniej 800 metrów,
  • zmiana art. 6 ustawy, w zakresie sposobu wyznaczania miejsc, w których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych. W projekcie proponuje się określenie, że wyznaczenie miejsc, w których dopuszcza się budowę nowych elektrowni wiatrowych dokonuje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Rezygnuje się natomiast z określania ich w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • zmiana art. 15 ust. 1 zgodnie z którą, plany zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowywać będą ważność. Zamian ta jest konsekwencją propozycji zmiany art. 6 ustawy.

Ponadto proponuje się wykreślenie wojewody jako organu, który miałby wpływ na wyznaczaniemiejsc, w których możliwe byłyby inwestycje związane z budową nowych elektrowni wiatrowych.

Projekt dostępny jest tutaj.