Na stronie internetowej Sejmu RP dnia 3 lipca br. pojawił się komunikat o Poselskim projekcie uchwały w sprawie uznania obecnego modelu europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej w zakresie wspierania odnawialnych źródeł energii za niezgodny z zasadami subsydiarności, suwerenności energetycznej państw członkowskich, transparentności oraz sprawiedliwości społecznej. Projekt został skierowany do I czytania w Komisji do Spraw Unii Europejskiej 10 lipca br.

W dokumencie Sejm RP zwraca się do Rządu RP o podjęcie działań na forum unijnym mających na celu zapewnienie, aby kształtujący się model europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej w zakresie systemowego wspierania odnawialnych źródeł energii był zgodny z zasadą subsydiarności oraz nie naruszał zagwarantowanych traktatowo praw państw członkowskich do swobodnego wyboru między różnymi źródłami energii. Ponadto, niezbędne jest, aby wszelkie działania instytucji unijnych w tym zakresie nie pogłębiały nierówności społecznych w krajach Unii Europejskiej oraz spełniały kryteria transparentności.

Więcej