Na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się 3 czerwca br., podczas rozpatrywania poprawek zgłoszonych w ramach drugiego czytania projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw posłowie pozytywnie zaopiniowali poprawkę, zgodnie z którą określone przez Prezesa URE koszty utrzymania, rozbudowy i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, pokrywać będzie operator rozliczeń energii odnawialnej ze środków opłaty OZE.

W uzasadnieniu Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska wskazał, że powyższe rozwiązanie jest spójne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, zgodnie z którym finansowanie narzędzia informatycznego dotyczącego aukcji OZE powinno być realizowane ze środków pozabudżetowych.

Poniżej zmiany do ustawy o odnawialnych źródłach energii:

„1) w art. 78:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dostawcę internetowej platformy aukcyjnej, a także wykonawcę usług w zakresie jej utrzymania, rozbudowy i modyfikacji, wyłania w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Urząd Regulacji Energetyki.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Określone przez Prezesa URE koszty utrzymania, rozbudowy i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w ust. 6, pokrywa operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, ze środków opłaty OZE, o której mowa w art. 95 ust. 1, na podstawie dyspozycji Prezesa URE.”;

2) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę, zwaną dalej ,,opłatą OZE”, związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE przeznacza się wyłącznie na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3, kosztów działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, prowadzonej na podstawie ustawy oraz wydatków na pokrycie kosztów utrzymania, rozbudowy i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, o których mowa w art. 78 ust. 7a.”;”;

Retransmisja posiedzenia (od godz. 11:28)

Projekt ustawy

Przyjęte poprawki