PGE wykazało w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok odpisy wartości majątku w segmencie energii odnawialnej wynoszące łącznie 864 mln zł. Elektrownie wiatrowe straciły na wartości 369 mln zł, projekty elektrowni wiatrowych – 218 mln zł, a odpis w pozycji „wartość firmy” wyniósł 277 mln zł.

PGE informuje, że największy wpływ na wartość użytkową wycenianych aktywów mają przede wszystkim zmiany założeń dotyczących średnioważonego kosztu kapitału, ceny energii elektrycznej oraz ceny sprzedaży praw majątkowych. Istotne okazały się także zmiany w otoczeniu regulacyjnym, które miały miejsce w ubiegłym roku i znacząco wpłynęły na funkcjonowanie segmentu OZE.
Opóźnienie wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z OZE powoduje, iż wybudowane nowe jednostki uczestniczą w dotychczasowym systemie wsparcia. Chociaż od początku 2016 roku ograniczone zostało wsparcie dla dużej energetyki wodnej i technologii współspalania biomasy z węglem, to przesunięcie w czasie momentu wejścia w życie zapisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku przyczyniło się do zwiększenia i tak dużej nadwyżki zielonych certyfikatów – informuje PGE.