Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej zostało skierowane do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z rozporządzeniem, ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej, którym będzie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych technologii wodorowych, w tym na potrzeby energetyki i transportu;
2) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania technologii wodorowych;
3) analiza istniejących barier ograniczających rozwój technologii wodorowych i przedstawianie propozycji ich zniesienia;
4) przedstawianie w porozumieniu z Ministrem Klimatu oraz Ministrem Rozwoju rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektów i przedsięwzięć wykorzystujących technologie wodorowe;
5) opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie technologii wodorowych, przygotowywanych przez organy administracji rządowej;
6) przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych eliminujących stwierdzone bariery, o których mowa w pkt 3, oraz wspierających popularyzację wykorzystania technologii wodorowych.

Pełnomocnik w porozumieniu z Ministrem Klimatu oraz Ministrem Rozwoju może:

1) wnosić opracowane przez siebie projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów;
2) przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.

Rozporządzenie