18 czerwca br. parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące kryteriów tzw. zrównoważonych inwestycji. Zakładają one między innymi wykorzystanie gazu ziemnego i energetyki jądrowej jako technologii przejściowych na drodze do zeroemisyjności.

Przyjęte regulacje określają sześć celów środowiskowych, do których należą:

  • Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu,
  • Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
  • Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • Zapobieganie powstawaniu odpadów i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych,
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola,
  • Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej ekosystemów.

Działalność gospodarcza będzie uznawana za zrównoważoną środowiskowo, jeżeli przyczyni się do wypełnienia co najmniej jednego z tych celów, nie wyrządzając przy tym znaczącej szkody pozostałym.

Jak podkreśla PE, ustanowienie jasnych europejskich „zielonych” kryteriów dla inwestorów ma kluczowe znaczenie dla pozyskania większego finansowania publicznego i prywatnego, aby UE mogła stać się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. KE szacuje, że Europa potrzebuje dodatkowych 260 mld EUR rocznie na dodatkowe inwestycje, aby osiągnąć swoje cele w zakresie klimatu i energii do 2030 r. W rezolucji posłowie wezwali również do priorytetowego traktowania inwestycji w ramach planu naprawy COVID-19 w ramach zielonego porozumienia.

Jednocześnie w przepisach uwzględnione są tzw. działania przejściowe, czyli takie które są niezgodne z neutralnością klimatu, ale uznano je za niezbędne w przejściu do gospodarki neutralnej dla klimatu. W ich przypadku poziomy emisji gazów cieplarnianych muszą odpowiadać najlepszym wynikom w sektorze. Do technologii kwalifikujących się do działań przejściowych zaliczono gaz i energię jądrową, ale jak zaznaczono, muszą funkcjonować z pełnym poszanowaniem zasady „nie wyrządzaj znaczącej szkody”.

Przepisy wejdą w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Jednocześnie PE zapowiada, że Komisja Europejska będzie regularnie aktualizować techniczne kryteria kontroli dotyczące działań przejściowych i do 31 grudnia 2021 r. powinna i zdefiniować kryteria identyfikacji działań, które mają znaczący negatywny wpływ na środowisko.

Więcej informacji