Projekt nowelizacji prawa energetycznego w założeniach wprowadza istotne zmiany dla obecnych i nowych koncesjonariuszy. Jedyną z ważniejszych modyfikacji dla podmiotów zamierzających uzyskać koncesję jest wprowadzenie szerszej definicji zabezpieczenia majątkowego oraz zasad jej ustanawiania. Według dotychczasowych przepisów w postępowaniu o udzielenie koncesji Prezes URE mógł uzależnić wydanie decyzji od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego, jednak w praktyce było to rzadko stosowane. Zazwyczaj URE badało zdolności finansowe przedsiębiorcy, by zweryfikować, czy będzie on w stanie prowadzić działalność regulowaną.

Autorzy zmian prawdopodobnie chcą większego sformalizowania postępowania koncesyjnego i ograniczenia ilości pozytywnych decyzji wydawanych przez Prezesa URE. Zdaje się to potwierdzać, że rząd ponownie zaostrza zasady udzielania pozwoleń na obrót energią. Może to wynikać z treści uzasadnienia, według którego „instytucja zabezpieczenia jest szczególnie istotna w przypadku koncesji na obrót paliwami i energią w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji nie dysponuje żadną infrastrukturą. Zasadne jest określenie zasad stosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego z uwagi na bardzo ogólne brzmienie obowiązującego przepisu art. 38. Mając jednocześnie na uwadze, że doprecyzowanie czy też w zasadzie określenie ww. zasad będzie miało istotny wpływ na prawa i obowiązki przedsiębiorców, realizacja tego postulatu powinna zostać zrealizowana przepisami ustawy”.

W piśmie z dnia 19 stycznia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał negatywną ocenę propozycji zmiany art. 38, wskazując, że nowe regulacje nie wprowadzają jasnych wytycznych, w jakich sytuacjach Prezes URE powinien korzystać ze swoich uprawnień, a w jakich ich zaniechać. Ta zbytnia dowolność wydaje się nieuzasadniona w kontekście tak szczegółowego ustalenia zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego (wysokość, terminy, uzupełnienie). Mimo że nowe regulacje nie obejmą dotychczasowych koncesjonariuszy, to z uwagą powinni przyjrzeć się im ci przedsiębiorcy, którzy planują w najbliższym czasie występować o uzyskanie koncesji na obrót źródłami energii.

Więcej