Jak wynika z informacji opublikowanej w biuletynie informacji publicznej Rady Ministrów, w pierwszym kwartale 2020 r. Rząd ma przyjąć projekt zmiany ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Istota niektórych z rozwiązań ujętych w projekcie:

  • Nabór na Prezesa URE będzie przeprowadzał zespół powołany przez Ministra Energii; Prezes URE będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy dwóch Wiceprezesów URE;
  • Wprowadza się podstawy prawne dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
  • Wprowadza się kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej;
  • Wprowadza się zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji oraz obowiązku zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego, aby odpowiednia liczba pojazdów napędzanych gazem ziemnym bądź energią elektryczną była wykorzystywana do realizacji zadań publicznych;
  • Wprowadza się systemowe rozwiązania w zakresie systemu inteligentnego opomiarowania polegające na obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia 2028 r. liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach pomiarowych stanowiących co najmniej 80 % łącznej liczby punktów pomiarowych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do tego operatora
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw