Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w której pojawiły się nowe regulacje dotyczące uzgodnień projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Ustawa została skierowana do Senatu, gdzie na posiedzeniu 6 lutego br. wprowadzono do niej poprawki.

Jedną z wprowadzanych przez nowelizację zmian stanowi propozycja nowego brzmienia art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c, zgodnie z którym „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (…) projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a”.

Więcej na: gramwzielone.pl

Szczegóły odnośnie dalszych prac na ustaw: Senat RP