Dnia 3 marca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Artykuł 5 nowelizacji dotyczy zmian w ustawie – Prawo energetyczne, przede wszystkim w zakresie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej. Obecnie, zgodnie z art. 7 ust. 8g ustawy – Prawo energetyczne obowiązują dwa terminy na wydanie warunków przyłączenia – 30 dni w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV i 150 dni w przypadku przyłączeń do sieci o napięciu wyższym niż 1kV. Nowelizacja uzależnia terminy od grup energetycznych, wprowadzonych na mocy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Zgodnie z nowelizacją, terminy na wydanie warunków przyłączenia liczy się od dnia złożenia wniosku, lub w przypadku wytwórców przyłączanych do sieci powyżej 1 kV od dnia wniesienia zaliczki.

  • w przypadku odbiorców przyłączanych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV z grupy V (do 40 kW) lub VI (przyłącze tymczasowe) – 21 dni
  • w przypadku wniosków z IV grupy (moc powyżej 40 kW przyłączana do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV) – 30 dni
  • w przypadku wnioskodawców przyłączenia do sieci o napięciu powyżej 1 kV z grup III lub IV (urządzenia powyżej 40kW) niewyposażonych w źródła – 60 dni
  • w przypadku wnioskodawców z grup III lub IV wyposażonych w źródła – 120 dni
  • w przypadku I lub II grupy (przyłączenia do sieci 110 kV i powyżej) – 150 dni.

Ponadto, nowelizacja modyfikuje przepisy w zakresie wykonywania robót polegających na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych (art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c):

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy;

Pomimo rezygnacji z projektu budowlanego, pozostawiono odwołanie do art. 56 ust. 1a ustawy – prawo Budowlane, który dotyczy uzgadniania projektów budowlanych i w konsekwencji niesie ryzyko nakładania obciążeń administracyjnych z nimi związanych, takich jak konieczność dołączania obszernej dokumentacji właściwej dla obiektów budowlanych.

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane