Prezes URE przypomina o obowiązku wynikającym z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Pełne informacje ze zaktualizowanymi wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego zostały zawarte w Informacji Prezesa URE nr 62 dotyczącej realizacji obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2017.