Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów weszła w życie w połowie kwietnia br., zakłada ona zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku zainstalowania odnawialnego źródła energii. Zgodnie z zapisem ustawy poprzez premię termomodernizacyjną rozumie się: „… inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej „premią termomodernizacyjną”…”

Nowelizacja Ustawy

Oprócz dotacji z programu Mój Prąd czy podatkowej ulgi termomodernizacyjnej osoby zainteresowane uruchomieniem własnej instalacji fotowoltaicznej mogą już skorzystać z kolejnej formy dofinansowania, wynikającej z przyjętej przez Sejm w dniu 23 stycznia 2020 r. nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

W nowelizacji znalazł się zapis zwiększający wysokość premii termomodernizacyjnej, która przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę zaciągniętego kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów premia termomoderniazcyjna może zostać zwiększona z 16 proc. do 21 proc. – w przypadku, gdy zastosowana zostanie mikroinstalacja odnawialnego źródła energii. W ustawie przewidziano minimalną moc zainstalowanej mikroinstalacji, której zastosowanie uprawnia do ubiegania się o wyższą premię termomodernizacyjną. W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego minimalna moc wynosi 1 kW, a przypadku pozostałych budynków 6 kW.

O dofinansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, a także lokalnych źródeł ciepła.

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym osoby prawne – m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, a także jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, a także osoby fizyczne – w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Więcej informacji