W miniony weekend weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wprowadzono poprzez uchwalenie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw z 16 kwietnia 2020 r. Według nowych przepisów, organy wydające akty planowania przestrzennego mają obowiązek tworzenia cyfrowych danych planistycznych, co dotyczy również aktów już obowiązujących. Cyfrowe dane planistyczne mają obejmować co najmniej zasięg przestrzenny obowiązywania danego aktu w postaci wektorowej, rysunek aktu w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) oraz odniesienie do treści dokumentu powiązanego.

Wraz ze zmianami w ustawie o planowaniu przestrzennym zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Jego celem jest doprecyzowanie i ujednolicenie sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego.

Wkrótce zmianie ulegnie również inny przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który określa zasady lokowania odnawialnych źródeł energii.

Więcej