Ministrowie Środowiska i Energii UE o klimacie

  • Reading time:4 mins read

Podczas dwudniowego nieoficjalnego spotkania ministrów środowiska i energii państw Unii Europejskiej, które odbyło się w dn. 11-12 lipca w Bratysławie miały miejsce międzynarodowe negocjacje klimatyczne. Wiele czasu poświęcono także skutecznemu zarządzaniu gospodarką wodną.

„Powinniśmy traktować wodę jako dobro szczególnego znaczenia i pamiętać o jego oszczędzaniu” – powiedział Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Gospodarka wodna, w tym m.in. problem suszy, były głównym tematem pierwszego dnia spotkania.

Dyskusja dotyczyła m.in. najważniejszych kwestii związanych z przeciwdziałaniem zjawisku suszy.

– Nie ma jednego rozwiązania dobrego dla wszystkich krajów, aby przeciwdziałać suszy i niedoborowi wody. Należy dostosować instrumenty do lokalnych warunków. Europa powinna pamiętać również o Afryce, w której problem braku wody będzie odczuwany coraz dotkliwiej – w przyszłości może to prowadzić do konfliktów, których konsekwencje będzie ponosiła również Unia Europejska – powiedział wiceminister Mariusz Gajda.

Minister dodał, że Polska ma o wiele niższe niż średnia w Europie zasoby wody przypadające na jednego mieszkańca. Już susza w 2015 roku pokazała, że bez poważnych zmian w gospodarowaniu najważniejszym zasobem dla kraju nie mamy szans na zaspokojenie wszystkich potrzeb gospodarki. Nowe prawo wodne, które powstaje w Ministerstwie Środowiska, wprowadza opłaty za pobór wody do celów przemysłowych. Obowiązek ten nakłada na Polskę Ramowa dyrektywa wodna.

– Porządkujemy w Polsce gospodarkę wodną, aby zapewnić odpowiednią ilość wody dla mieszkańców i wszystkich sektorów gospodarki – podkreślił minister Gajda. – Musimy ograniczyć ryzyko suszy. Dlatego niezbędne jest bilansowanie dostępu do wody, wprowadzenie opłat za jej bezzwrotne zużywanie oraz za zagwarantowanie dostępu do niej. Wprowadzenie opłat ma pomóc zmotywować użytkowników do jej oszczędzania. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na wprowadzanie działań, które poprawią stan wód, zmniejszą ryzyko powodziowe i poprawią retencję w skali krajowej.

Minister Gajda podkreślił, że podstawowymi dokumentami planistycznymi w zakresie przeciwdziałania zjawiskom suszy w Polsce są plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych oraz na obszarach dorzeczy. Opracowuje je, zgodne z ustawą Prawo wodne, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wśród działań zaproponowanych w planach znajdują się m.in.: zwiększanie retencji leśnej, budowa zbiorników retencyjnych, oraz wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie.

Ponadto ministrowie wymienili się doświadczeniami z realizacji postanowień dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Rozmawiali także o wynikach konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami w dorzeczach.

Drugi dzień spotkań poświęcony został negocjacjom klimatycznym. Polskę reprezentował wówczas Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Wiceminister Paweł Sałek zaznaczył, że Porozumienie Paryskie nawiązuje do trzech konwencji przyjętych na Szczycie ziemi w Rio de Janeiro – o pustynnieniu, ochronie różnorodności biologicznej i Konwencji klimatycznej. Ta ostatnia mówi, że koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze można zmniejszyć poprzez bardziej racjonalne użytkowanie zasobów energetycznych, jak węgiel, ropa, gaz. Z drugiej strony dwutlenek węgla można wykorzystywać np. poprzez jego pochłanianie do regeneracji układów przyrodniczych, takich jak lasy, torfowiska, gleby rolne.

– Musimy osiągnąć cele wszystkich konwencji rozpoczętych w Rio – rozwiązać problem zmian klimatu, zapewnienia zrównoważonego rozwoju, spadku bioróżnorodności, czy erozji gleb. Tylko tak skoordynowane działania wpłyną na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, spadek problemu głodu i ubóstwa – powiedział minister Sałek.

Minister podkreślił również rolę sektora użytkowania gruntów w procesie redukcji gazów cieplarnianych. – Polityka klimatyczna powinna być traktowana w sposób całościowy, a nie być ograniczana jedynie do polityki przemysłowej czy energetycznej, które to sektory nie wystarczą aby rozwiązać globalny problem zmian klimatu.

Źródło: mos.gov.pl