Jak wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, pokieruje on następującymi działami administracji rządowej:

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

2) gospodarka;

3) turystyka.

3. Minister jest dysponentem części 18, 20 i 40 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia (Główny Geodeta Kraju; Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; Prezes Głównego Urzędu Miar; Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej).

Rozporządzenie obowiązuje z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

15 listopada 2019 r. na stanowisko Ministra Rozwoju została powołana Jadwiga Emilewicz.