Ministerstwo Klimatu przekazało 20 sierpnia 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i społecznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków systemu elektroenergetycznego.

Jak wynika z opublikowanego komunikatu, kluczowym zagadnieniem projektu są zasady funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej, które obecnie są regulowane w art. 6 rozporządzenia rynkowego oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące bilansowania.

Plan wdrażania przewiduje reformę rynku bilansującego podzieloną na dwa etapy – pierwszy od 1 stycznia 2021 r. oraz drugi od 1 stycznia 2022 r.

Poza kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku bilansującego nowelizacja odnosi się do przepisów dotyczących przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej. Potrzeba nowelizacji w tym zakresie wynika z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów ustawy – Prawo energetyczne, a w zakresie wymogów technicznych wobec przyłączanych urządzeń oraz w zakresie połączeń pomiędzy systemami elektroenergetycznymi różnych krajów – do rozporządzenia rynkowego.

Komunikat Ministerstwa Klimatu