Międzynarodowa Agencja Energii dokonała pogłębionego przeglądu polityki energetycznej Unii Europejskiej. Zgodnie z opublikowanym raportem UE zintensyfikowała wysiłki na rzecz zwiększenia udziałów czystych źródeł energii wzmacniając swoją pozycję światowego lidera w dziedzinie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie według IEA, Unia ma możliwość przyspieszenia procesu przejścia na czyste źródła energii.

Według nowego raportu IEA emisje gazów cieplarnianych w UE w 2019 r. były o 23 proc. niższe niż w 1990 r., co oznacza, że Unia osiągnęła już cel zmniejszenia o 20 proc do 2020 r. Jak zaznacza agencja główny czynnik, który doprowadził do redukcji emisji, to energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. IEA podkreśla, że intensywność emisji dwutlenku węgla w europejskiej produkcji energii jest obecnie znacznie poniżej większości innych części świata. Agencja odnotowuje również, że UE jest liderem w dziedzinie technologii energii odnawialnej, zwłaszcza morskiej energetyki wiatrowej, a wiele jej państw członkowskich posiada politykę pozwalającą na wycofanie węgla. Jednak IAE zwraca też uwagę, że emisje gazów cieplarnianych w sektorze transportu w UE wciąż rosną, a zużycie energii w budynkach nadal wymaga dużych ilości paliw kopalnych.

IEA zaznacza, że ze względu na fakt funkcjonowania w państwach Unii różnych polityk energetycznych i różniącego się podejścia do dekarbonizacji, w raporcie agencji wskazano, że konieczna będzie silna współpraca w ramach krajowych planów energetycznych i klimatycznych. IEA zaleca również, aby UE opierała się na zintegrowanym rynku energetycznym i handlu transgranicznym oraz opracowała silniejsze sygnały cenowe dotyczące emisji dwutlenku węgla.

Raport IEA podkreśla również, że utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego UE pozostaje niezwykle ważne, ponieważ sektor energetyczny ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania obywateli i gospodarek. W opinii IEA w szczególności systemy i rynki energii elektrycznej w UE będą musiały sprostać rosnącemu udziałowi zmiennej energii odnawialnej. Jednocześnie zagrożenia, takie jak ekstremalne warunki pogodowe i zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego, nasilają wyzwania związane z projektowaniem i eksploatacją systemów elektroenergetycznych.

Raport MAE

Więcej informacji