Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach POIiŚ 2014-2020. Dokument określa zasady udzielania pomocy publicznej w dedykowanych inwestycjom OZE konkursach o unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020.

Z projektu wynika, że wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy na podstawie projektowanego rozporządzenia wyniesie około 150 mln euro. Maksymalna pomoc przewidziana dla jednego projektu nie może przekroczyć 15 mln euro. Gdy poziom ten zostanie przekroczony, wówczas niezbędna będzie notyfikacja Komisji Europejskiej, a dofinansowanie zostanie przyznane dopiero po zatwierdzeniu przez KE.

Intensywność pomocy nie może przekroczyć 45 proc., ale może zostać zwiększona o 20 pkt proc. w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy oraz o 10 pkt proc. dla średniego przedsiębiorcy. Ponadto, do końca 2020 r. pomoc może zostać zwiększona o 15 pkt proc. w przypadku projektów realizowanych w województwach innych niż woj. mazowieckie. Dla projektów realizowanych w tym województwie przewiduje się zwiększenie pomocy o 5 pkt proc.

Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po uzyskaniu pozytywnej opinii trafić ma do Komisji Prawniczej.

Zakładka projektu na Rządowym Centrum Legislacji