Urząd Regulacji Energetyki wydał komunikat dotyczący Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zmian w kodeksach sieciowych. Zgodnie z nim do 15 czerwca trwają konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej (DG Energy). Proponowane zmiany dotyczą kwestii proceduralnych i technicznych w obowiązujących czterech kodeksach sieci:

  • CACM (wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi),
  • FCA (wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych),
  • EB GL (bilansowanie energii elektrycznej),
  • SO GL (wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej).

Kodeksy sieci to dokumenty, które regulują m.in. zarządzanie systemami przesyłowymi oraz kwestie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do połączeń międzysystemowych w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Kodeksy sieci są przyjmowane w procesie komitologii i po przyjęciu przez Komisję Europejską obowiązują bezpośrednio we wszystkich krajach UE.

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (2019/943) Komisja jest uprawniona do przyjmowania i zmiany wiążących wytycznych dotyczących kodeksów sieci. W tym celu zasięga opinii Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E), operatorów systemów dystrybucyjnych z krajów członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, innych zainteresowanych stron.

Komisja planuje przyjęcie nowego rozporządzenia wykonawczego, które ma na celu wyjaśnienie niejednoznacznych sformułowań w dotychczasowych przepisach dotyczących procesu opracowywania i zatwierdzania szczegółowych wspólnych zasad w ramach wytycznych regulujących kluczowe transgraniczne aspekty hurtowego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Komisja oczekuje na uwagi w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej, jednak – jak zaznacza – najbardziej pożądany byłby wkład w języku angielskim. Otrzymane odpowiedzi Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej opublikuje na swojej stronie internetowej.

Proponowane zmiany KE

Komunikat Urzędu Regulacji Energetyki