Dnia 6 czerwca 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko (dalej: „Projekt planu”).

Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Katarzyna Krzywda zreferowała przebieg dotychczasowych prac nad Projektem planu informując, że omawiana wersja stanowi ostatnią, nad którą pracują Dyrektorzy Urzędów Morskich i może zostać jeszcze nieznacznie zmodyfikowana.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych Anna Stelmaszyk – Świerczyńska poinformowała, że obecnie trwają prace nad tym, by Projekt planu był przyjmowany w drodze rozporządzenia, jako projekt Rady Ministrów. Zgodnie z obowiązującą procedurą, Projekt planu powinien być przyjęty w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z innymi resortami, co może wydłużyć proces. Dodatkowo, zostanie on przedłożony również ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego celem stwierdzenia zgodności ze strategiami rozwoju kraju.

Aktualnie trwają prace końcowe nad opracowaniem trzeciej wersji Projektu planu, którego ostateczna wersja zostanie opublikowana pod koniec lipca br. i najprawdopodobniej w trzecim kwartale projekt rozporządzenia trafi do ponownych konsultacji i uzgodnień w ramach procedury legislacyjnej.

Prof. Jacek Zaucha omawiając szczegółowe zmiany, które zostały wprowadzone w najnowszej wersji zadeklarował, że nie wprowadzono zmian w zakresie wielkości obszarów przeznaczonych na pozyskiwania energii odnawialnej. Zmodyfikowane zostały jednak zapisy dotyczące korytarzy dla ptaków w zakresie obszarów przeznaczonych na pozyskiwanie energii odnawialnej, które przeniesiono do ustaleń ogólnych, nie przesądzając o ich ostatecznym kształcie, który będzie rozstrzygnięty w ramach ocen oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Krzywda poinformowała, że obecnie zarezerwowana przestrzeń na rozwój energetyki wiatrowej na morzu znacząco wykracza poza założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. a ewentualne rozszerzenie obszarów w tym zakresie może nastąpić dopiero przy okazji aktualizacji po dziesięciu latach, w oparciu o przeprowadzone uprzednio analizy.

W ramach głosów z sali zwrócono uwagę na dodatkową zmianą wprowadzoną do Projektu planu, jaką stanowi wprowadzenie uprawnienia Ministra Obrony Narodowej do uzgadniania inwestycji w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, które uprzednio przewidziane było na wcześniejszym etapie postępowania, przy okazji ubiegania się o pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp. Dyrektor Krzywda poinformowała, że przedmiotowy zapis został wprowadzony przez wykonawców Projektu planu na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ograniczać się ma do kwestii związanych z uzgadnianiem konstrukcji sztucznych wysp m.in. pod kątem stanowienia przeszkody w rozchodzeniu się fal radiowych. Dyrektor Krzywda zapewniła jednocześnie, że obowiązujące pozwolenia pozostaną w mocy i honorowana będzie zasada trwałości praw nabytych w tym zakresie.

Więcej