Mając na uwadze zmianę trybu wydawania gwarancji pochodzenia wprowadzoną zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja”), poniżej przedstawiamy rekomendowany do wykorzystania przelicznik szacunkowej unikniętej emisji dwutlenku węgla (CO2) w związku z wytworzeniem energii z instalacji OZE, stanowiący doprecyzowanie zaleceń zawartych w komunikacie Urzędu Regulacji Energetyki:

778 kg CO2 / MWh

W przypadku unikniętej emisji dwutlenku węgla (CO2), najbardziej aktualny punkt odniesienia stanowią oficjalne dane publikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w raporcie Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej.

Zgodnie z Nowelizacją, gwarancja pochodzenia jest jedynym dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych, a wniosek o jej wydanie musi zawierać szacunkową wartość unikniętej emisji gazów cieplarnianych w związku z wytworzeniem i wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej objętej danym wnioskiem.