Zgodnie ze zaktualizowanym programem prac Komisji Europejskiej, europejska strategia w zakresie morskiej energii odnawialnej (EU strategy on offshore renewable energy) zostanie opublikowana przed końcem 2020 r., co ma na celu wyznaczenie strategicznego kierunku ambitnego rozwoju i integracji tego sektora energetyki w perspektywie do 2030 i 2050 r.

Komisja Europejska 16 lipca br. opublikowała tzw. plan działania (roadmap) projektowanej strategii, przedstawiając różne etapy tego procesu i uruchomiła konsultacje w tym zakresie, które potrwają do 13 sierpnia 2020 r.

Dodatkowo, Komisja rozpoczęła również szersze konsultacje publiczne dotyczące różnych elementów, które będzie obejmować przedmiotowa inicjatywa, w celu zebrania opinii od szerokiego kręgu interesariuszy, od władz krajowych, regionalnych i lokalnych po przedsiębiorstwa, związki, organizacje pozarządowe, edukacyjne, grupy konsumentów, organizacje badawcze i innowacyjne, a także obywateli. Konsultacje potrwają do 24 września br.

Komunikat Komisji Europejskiej