Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w 2018 roku.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%.

Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie.

Wskaźnik udziału energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w 2018 r. wzrósł o 0,32 p. proc. w stosunku do 2017 r. i wyniósł 11,28 %.

W przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa wyniósł 14,79 % (14,60 % w 2017 r.).

W przypadu sektora elektroenergetyki wyniósł 13,03 % (13,09 % w 2017 r.).

W przypadku sektora transportu wyniósł 5,63 % (4,20 % w 2017 r.).

https://i0.wp.com/globenergia.pl/wp-content/uploads/2020/01/1-oze.png?w=556&ssl=1

Największy udział OZE osiągnęliśmy w 2015 roku, po czym uległ on obniżeniu. W 2018 roku osiągnęliśmy udział o 0,01 punkta procentowego wyższy niż w 2016 roku. Dane za 2019 rok jeszcze nie są dostępne.

https://i2.wp.com/globenergia.pl/wp-content/uploads/2020/01/2-oze.png?w=570&ssl=1

Zarówno udział w zużyciu energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie jak i elektroenergetyce, zbliża się do 15%. Odnotować należy, że największe trudności występują w przypadku celu wyznaczonego dla sektora transportu. W 2018 roku osiągnęliśmy jedynie 5,63% przy wymaganych 10% w 2020 roku.

https://i1.wp.com/globenergia.pl/wp-content/uploads/2020/01/3-oze.png?w=562&ssl=1

Więcej w raporcie GUS