Od 31 sierpnia 2016 r. w woj. warmińsko-mazurskim można składać wnioski o unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. Budżet programu wynosi 39,83 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych i instalacji w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, w tym uwzględniających OZE, a także wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie może objąć również kompleksową modernizację budynków w przedsiębiorstwach jako samodzielnego projektu lub wraz z wymianą i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE, realizację audytu energetycznego czy zastosowanie technologii odzysku ciepła w procesach produkcji przemysłowej lub produkcji energii.

Maksymalna poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, z minimalnym wkładem własnym na poziomie 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Wnioski można składać do 28 września 2016 r., konkurs będzie rozstrzygnięty na początku 2017r.

Więcej informacji