Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w trzeciej edycji programu Energia Plus, z którego można pozyskać środki na inwestycje związane z produkcją energii odnawialnej, w tym energii z fotowoltaiki. W dwóch pierwszych edycjach programu wpłynęło ponad 100 wniosków o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na łączną kwotę ponad 750 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił trzeci nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Energia Plus, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Obejmują one również inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się m.in. energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe, paliwa gazowe, gaz syntetyczny oraz wodór, a także ciepło pochodzące z kogeneracji, ale z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem.

Tylko pożyczki

W trzecim naborze nie przewidziano wsparcia inwestorów w formie dotacji – z uwagi na wyczerpanie budżetu przewidzianego na taką formę dofinansowania w poprzednich edycjach programu. Będzie ono oferowane wyłącznie w formie pożyczek (preferencyjnych lub udzielanych na warunkach rynkowych). Na pożyczki NFOŚiGW przeznaczy w trzeciej edycji Energii Plus w sumie 745 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki w programie Energia Plus wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Dla przedsięwzięć realizowanych w formule project finance obowiązuje wymóg udziału środków własnych wnioskodawcy, z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp. – w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Minimalna kwota pożyczki może wynieść 0,5 mln zł, a maksymalna – 300 mln zł. Oprocentowanie pożyczki na warunkach preferencyjnych jest ustalane na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 1,5% w skali roku. Pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł. Okres finansowania nie może przekroczyć 15 lat.

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Wnioski w trzeciej edycji programu Energia Plus będą przyjmowane do 16 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków.

Więcej.