Niedawno Unia Europejska podjęła decyzję, że do 2030 roku udział zielonej energii w miksie konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej oraz w transporcie powinien wzrosnąć do co najmniej 32%. Mimo że w perspektywie na rok 2020 wyznaczono obowiązkowe cele dla poszczególnych państw, to w przypadku roku 2030 nie zostały przyjęte obligatoryjne krajowe cele, tylko jeden cel na poziomie całej Unii.

Komisja Europejska poddała analizie przygotowane przez poszczególne kraje członkowskie plany na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 i łączny udział energii odnawialnej w krajowych miksach energetycznych na rok 2030, który został w nich przewidziany, jest większy od docelowo założonego poziomu wyznaczonego przez Unię Europejską. Jednocześnie Komisja zaznacza, że w związku z planowanym podniesieniem poziomu redukcji emisji CO2 na rok 2030 konieczne będzie również zwiększenie unijnego celu w zakresie zielonej energii.

W związku z tym Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje zmierzające do podniesienia celów UE w polityce klimatycznej (OZE na 2030 rok), aby zgadzały się one z nowym, wyższym celem w zakresie redukcji emisji.  Raport Komisji zawiera szacunki, wedle których osiągnięcie redukcji emisji na poziomie 55% może wymagać zwiększenia unijnego celu OZE na rok 2030 o 6 do 8 punktów procentowych powyżej dotychczasowego celu, czyli do 38–40%.

Więcej