Dyrektywa RED II zawiera zapisy, które mają doprowadzić do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji CO2 do roku 2030 na poziomie 55%. Jednak, jak ocenia Komisja Europejska, aktualne prognozy wskazują, że jeżeli obecne polityki zostaną w pełni wdrożone, redukcja emisji gazów cieplarnianych do wyznaczonego czasu wyniosłaby około 45% w porównaniu z poziomami z 1990 r. przy wyłączeniu emisji pochodzących z użytkowania gruntów i związanego z nim pochłaniania oraz około 47% przy uwzględnieniu użytkowania gruntów. Nie będzie to wystarczające do osiągnięcia celu 55%. Jak wskazuje Komisja, aby to zrobić, należy poddać rewizji zarówno przepisy dotyczące klimatu, jak i polityki energetycznej pod kątem podniesienia tych ambitnych celów. Z tego powodu Bruksela uruchomiła procedurę rewizji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (2018/2001) oraz dyrektywy o efektywności energetycznej (2018/2002).

Komisja zapowiedziała także rewizję tzw. krajowych planów na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030, co może się wiązać z wezwaniem państw UE do zwiększenia przyjętych w tych planach celów udziału OZE w krajowych miksach energetycznych. W sprawie zmian w dyrektywie RED II Komisja prowadziła w ostatnich miesiącach konsultacje publiczne, których efekty zostały teraz udostępnione.

80% uczestników konsultacji poparło zwiększenie celu OZE w stosunku do poziomu zapisanego w aktualnej wersji unijnej dyrektywy 2018/2001. Oprócz tego 64% ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem do dyrektywy RED II obligatoryjnych celów na poziomie krajów członkowskich – czyli tak jak w pierwszej dyrektywie. Natomiast aż 86% respondentów poparło zwiększenie unijnego celu udziału zielonej energii w transporcie. Uczestnicy konsultacji w większości postulowali także o zwiększenie celu OZE, jeśli chodzi o obszar ogrzewania i chłodzenia. Na dodatek 67% uznało, że potrzebne jest wprowadzenie celu OZE w przemyśle, w tym 12% opowiedziało się za tym, że taki cel powinien obowiązywać tylko wybrane sektory przemysłu. Unijni urzędnicy podkreślają potrzebę wprowadzenia dodatkowych kryteriów wykorzystania biomasy pochodzenia leśnego, jednak 56% uczestników konsultacji stwierdziło, że obecne kryteria dotyczące wykorzystania biomasy leśnej nie powinny być zmieniane.

Więcej