Ustawa z dn. 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wchodzi w życie 15 lipca 2016 roku.

Podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowych do dnia 31.12.2016 r. pobiera się zgodnie z przepisami obowiązującymi.

1. Przepisy tej Ustawy nie dotyczą morskej energetyki wiatrowej

2. Przepisy tej Ustawy nie dotyczą mikroinstalacji, czyli instalacji OZE (elektrowni wiatrowych) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 40 kW

3. Zmiana kwalifikacji elektrowni wiatrowej. Elektrownia wiatrowa w myśl definicji traktowana jest jako „budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego”. Skutkiem tej zmiany będzie od 1 stycznia 2017 roku wzrost podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości;

4. Lokalizacja nowej elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP);

5. Odległość elektrowni od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, form ochrony przyrody, od leśnych kompleksów promocyjnych jest równa lub większa dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej);

6. Odległość równa lub większa dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej nie jest wymagana przy:

  • przebudowie
  • nadbudowie
  • ozbudowie
  • remoncie
  • montażu
  • odbudowie, budynku mieszkalnego lub o funkcji mieszanej

7. W użytkowanych elektrowniach wiatrowych, niespełniających wymogu minimalnej odległości, dopuszcza się jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko ;

8. Pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy zachowują moc, o ile w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie;

9. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące elektrowni wiatrowych, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie Ustawy umarza się;

10. Decyzje WZ dotyczące elektrowni wiatrowych wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy tracą moc, chyba że przed dniem wejścia w życie Ustawy wobec inwestycji nimi objętych wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę

Monika Bieńkowska