Ministerstwo Środowisko opublikowało 18 stycznia 2019 r. zaktualizowaną wersję projektu Polityki Ekologicznej Państwa 2030, która w systemie dokumentów strategicznych stanowić będzie doprecyzowanie i operacjonalizację zapisów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR). Dlatego też cel główny PEP, tj. rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, zostanie przeniesiony wprost z SOR. Dokument odwołuje się także do Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Więcej