Obowiązki wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE w instalacji OZE, których oferty wygrały aukcję w 2016 r.

  • Reading time:1 mins read

Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii określają obowiązki sprawozdawcze wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, którego oferta wygrała aukcję.

W związku z tym wytwórcy, których oferty wygrały aukcję przeprowadzoną 30 grudnia 2016 r., w 2017 r. zobowiązani są do przekazania Prezesowi URE informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz o stanie wykonania harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy instalacji odnawialnego źródła energii.

Szczegóły dotyczące sprawozdawczości wytwórców, w tym m.in. terminy przedłożenia wymaganych informacji, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2017 dotyczącej obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcję w 2016 r.