TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 7/2018 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Karta Aktualizacji 7/2018 dotyczy zasad przyłączania mikroinstalacji do sieci.

Dokumenty dostępne są tutaj